วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เพลงประจำโรงเรียน

ผู้แต่ง    คำร้อง  นายธานินทร์  แสดรัมย์
(สร้อย) การะโก  การะโก  พวกเราคือ เลือดการะโก
แผ่นดินผืนนี้เราร่วมสร้าง  ส่องทางสร้างความสดใส  การะโกถิ่นแดนนี้ถิ่นอำไพ 
เราภูมิใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการะโก   การะโกแดนนี้มีคุณธรรม  กิจกรรมกีฬาพาสดใส  พัฒนาวิชาการให้ก้าวไกล  ร่วมเป็นไทยร่วมน้ำใจเพื่อการะโก 
(สร้อย)
พริกเม็ดใหญ่ น้ำอ้อยหวาน นามเรียกขาน  การะโก  ยางต้นโตป่าสีเขียวเติบโตเป็นหนึ่งเดียวในแคนดง
(สร้อย) 
พวกเราร่วมแรงใจมุ่งมั่น  ร่วมฝ่าฟันรักษามั่นความดี  ให้เป็นเกียรติแดงขาวเป็นชีวี มอบความดีมอบชีวีเพื่อการะโก
(สร้อย) 
ผู้แต่ง    คำร้อง  นายธานินทร์  แสดรัมย์

(สร้อย)  พวกเราสนุกสนานมาร้องมารำร่วมสามัคคี  มาซิพวกพร้องน้องพี่  เชิญซิพวกพร้องน้องพี่ ร่วมสามัคคี มาร่วมรำวง ร่วมสามัคคี มาร่วมรำวง   โฮ.........เฮ..
การะโกสัมพันธ์  รักกันฉันท์เป็นน้องพี่  เราร่วมกันสามัคคี  ผูกมิตรไมตรี น้องพี่เรื่อยมา  ร่วมใจสนุกสนาน เบิกบานทุกคนทั่วหน้า  ร่วมกันสละเวลาเพื่อที่จะได้มาร่วมใจร่วมกัน  ไม่ว่างานใดก็ไม่เคยลืมเรื่องความสัมพันธ์  ร่วมใจร่วมกันสมัครสมานและสร้างความดี  งานวัดงานวาหรือว่าชุมชนก็ดี  ไม่เคยหลีกหนีและไม่เคยมีคาลาคาซัง
การะโกเอ๋ย   การะโก  แม้ชื่อไม่โต แต่ว่าน้ำใจงดงาม  ใครแวะเวียนมา ไม่ว่าหนใดก็ตาม  ไม่เชื่อเชิญมา ลองมาแวะเวียนเยี่ยมยาม  พวกเรามีความ ยินดีปรีดาจากใจ พวกเราพี่น้อง เราร่วมปรองดอง ร่วมใจรักกัน  มีจิตสัมพันธ์   ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนของเรา หน้าที่การงานไม่มีบอกว่าไม่เอา หัวใจของเรา คือพัฒนาชาติไทย

(สร้อย)

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

9.        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอำนาจอธิปไตยไว้อย่างไร
7 p* U  J* m, s1 e                ตอบ  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
0 g0 V3 @0 y9 g9 k5 K* [2 G) S; R$ f+ t3 ^
10.        องคมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน
' s" q, i% |8 }! \/ P6 q/ U2 x                ตอบ  ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน (รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 19 คน)
( S7 ~& F  [! D( g' G                                
& v) q0 z+ E7 M9 D11.        บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
1 F! A' m9 @" [( a  E8 ?+ a# o                ตอบ  ประธานรัฐสภา (มีข้อสังเกตว่าตำแหน่งประธานรัฐสภา เป็นตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติดังนั้นการดำเนินการ" f9 o+ T2 d3 v0 L7 o
12.        บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง
! Q; e) g0 r  i, A4 W4 _! a2 z/ a5 u8 b                ตอบ  ประธานองคมนตรี
2 I9 X6 J% R5 E5 N% ?" B
& O8 k* |& x8 G) n8 h13.        บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร0 B# \. t, }0 U+ u9 w% l
                ตอบ  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ๆ
* x* r) A% p+ |2 N0 _# e$ z
: |4 V0 l. k$ o14.        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติพระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแล้ว ยังทรงเป็นอะไรอีกบ้าง* H& m- l$ i" R
                ตอบ  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
" b7 w7 ^  [& _* y
3 |/ S+ X) N& z15.        ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ5 A3 b7 v) c9 m
                ตอบ  ประธานรัฐสภา
0 m/ e8 l1 ~: Q4 T4 U3 q) ^
1 F2 R% Z& z' R6 ~& g0 ?% ^3 Q16.        ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร
* E# c/ ]4 m; Z9 j1 w4 O- E5 v                ตอบ  ให้องคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 5 @$ O# K) x" K
$ s5 ]& v! D9 ?# b
17.        ในหมวด 2 ที่เกี่วข้องกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ หรือการอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ ให้องค์กรใดทำหน้าที่แทน
4 n. J% f9 a9 {/ x8 \                ตอบ  วุฒิสภา
9 _+ q% m: |( ]
. E7 `9 w# Q% |& bหมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
" s. \7 d2 n- h7 Z1 ]  K' z6 ^" [# d" A& l
18.        การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง" ?8 G" k3 h( R! [5 e, ]% W$ s
                ตอบ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
8 u7 p  q$ c7 K' D) }+ F, B7 e
6 Q8 H; k' e0 d2 ?3 }19.        สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีอะไรบ้าง
' Q" J9 z8 I$ ^- z8 u7 T                ตอบ                1.  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล0 }( t& s5 s. U. I5 D  ^
                                2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม1 ~! r9 P2 L! Z- B  A0 `
                                3.  สิทธิในทรัพย์สิน4 }+ b* V0 |" n7 Z
                                4.  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
6 w3 M* ~2 Y! g; l8 u% M7 w                                5.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
* i* S4 T3 S; [; I2 T' `3 X3 R                                6  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา2 ^* x# n. E5 t, R2 R: _  R3 d
                                7.  สิทธิและเสรีภาพในการได้รับบริการสาธารณสุขจากสวัสดิการจากรัฐ
6 R8 b# G5 r, V, V/ q* a% Q/ B                                8.  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
; E$ i9 Z* R! E8 \                                9.  เสรีภาในการชุมนุมและสมาคม
0 r9 U- f. i0 o                                10.  สิทธิพิทักรัฐธรรมนูญ4 N2 o+ F- t6 H1 N6 v0 S  A
6 |+ z! T2 |' A  {' Q0 B
20.        บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
5 a/ C2 ^0 X! w( `' D                ตอบ  1.  การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองการะโก

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองการะโก
         
ข้อมูลพื้นฐาน
๑  ข้อมูลทั่วไป
                   ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองการะโก  ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๑     บ้านหนองการะโก    ถนน   -  ตำบล  แคนดง   อำเภอ  แคนดง  จังหวัด  บุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์   ๓๑๑๕๐   โทรศัพท์  ผอ. ๐๘๑-๗๒๕๔๑๑๓   โทรสาร  -          
E-mail  : karako03@gmail.com
เว็บไซด์    (Website )      http://school.obec.go.th/karako/
เว็บไซด์    (Website )     https://sites.google.com/site/banhnxngkarako/
เว็บไซด์    (Website )    http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1031260826
สังกัด    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์  เขต  ๔
                   ๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่  ระดับอนุบาล  ๑  ถึง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓
                   ๑.๓  มีเขตพื้นที่บริการ  ๓  หมู่บ้าน ได้แก่
                                            ๑.   หมู่  ๗  บ้านหนองการะโก  ตำบล  แคนดง   อำเภอ  แคนดงจังหวัด  บุรีรัมย์
                                            ๒.   หมู่  ๙ บ้านโนนสมบูรณ์    ตำบล  แคนดง   อำเภอ  แคนดงจังหวัด  บุรีรัมย์
                                            ๓.   หมู่ ๑๒ บ้านโนนสวรรค์  ตำบล  แคนดง   อำเภอ  แคนดงจังหวัด  บุรีรัมย์
๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร
                   ๒.๑   ชื่อ สกุล   ผู้บริหาร  นายเปรียญ  พรมไธสง     วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.   สาขา   การบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   ๒๕๕๔   จนถึงปัจจุบัน
                   ๒.๒  ผู้ช่วยผู้บริหาร  ( ที่ได้รับแต่งตั้ง )         -            คน
                        ชื่อ                    -                   วุฒิการศึกษาสูงสุด          -
                        ชื่อ                    -                   วุฒิการศึกษาสูงสุด       -
                   ๒.๓  ประวัติโดยย่อ   คำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะ ของสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
                   โรงเรียนบ้านหนองการะโก ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๙  โดยมี พระอธิการสมปอยเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองการะโก ( สมัยนั้น ) เป็นผู้นำในการก่อสร้าง   นายปรีชา   ลี้ประเสริฐ   กำนัน ตำบลแคนดง มอบที่ดินให้จำนวน   ๑๗ ไร่  ๘๐ ตารางวา   อาศัยความร่วมมือจากพ่อค้าประชาชนคหบดีในหมู่บ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนให้  ๒ ห้องเรียน  ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔   มีนายสวัสดิ์       จงเพียร   เป็นครูใหญ่คนแรก  และได้ขอเปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ( เปิดทำการสอนตั้งแต่  อนุบาล -  ม.๓  ) ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๓๙ จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  โดยมี นายสมพงษ์    ฤทธิรณ  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  จากนั้น เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ นายเปรียญ  พรมไธสง  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และพัฒนามาเป็นลำดับ
คำขวัญโรงเรียน
                 เรียนดี        กีฬาเยี่ยม         เปี่ยมคุณธรรม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
                    ภายในปี 2556 โรงเรียนบ้านหนองการะโกเป็นโรงเรียนได้มาตรฐานทางวิชาการ ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม นำความรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง องค์กรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วม                  
ปรัชญาของโรงเรียน
                   ปัญญา  โลกัสมิง   ปัชโชโต      “ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

ข้อมูลบุคลากร  ปี 2560
1. นายเปรียญ  พรมไธสง                    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นายเอนก  เอการัมย์                         ครู
3. นางสุดา   ปัดสำราญ                      ครูชำนาญการพิเศษ
4. นายคมกริช  ฉิมมา                          ครูชำนาญการ
5. นางวันเพ็ญ  บุญเสน่ห์                   ครูชำนาญการพิเศษ
6. นางสาวจิตอนันต์  กุมชาด              ครูชำนาญการ
7. นางเพ็ญศิริ   แฝงฤทธิ์                     ครูชำนาญการพิเศษ
8.นางฉวัฒญา    ฉิมมา                         ครูชำนาญการ
9. นายอัยกรณ์    ปัดสำราญ               ครูชำนาญการพิเศษ
10. นายสุดจินดา  คำประเวศ               ครูชำนาญการพิเศษ
11. นายสุนทร   ยางเครือ                     ครูชำนาญการพิเศษ
12. นายอุดม  บุญเสน่ห์                        ครูชำนาญการพิเศษ
13. นางทองทิพย์  นุเสน                       ครูชำนาญการพิเศษ
14. นายบุญเที่ยง  อุ่นทานนท์               ครู
15 น.ส.ศิริพร   เพ็ชรภูวงษ์                  พนักงานราชการ
16. นายอานุภาพ  ชาติรัมย์                    ครูผู้ช่วย
17.นางสาวกมลชนก   สอนนา              ครูผู้ช่วย
18. นางสาวกนกอร  มนต์อรุณโรจน์     ครูธุรการ
19. นายสมชาย  พัจนา                          ช่างปูนชั้น 2
20. นางณรง  บุญพา                             นักการภารโรง

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พิธีไหว้ครู


นายเปรียญ  พรมไธสง  ผอ.ร.ร.บ้่านหนองการะโก เป็นประธานในพิธี

ตัวแทนห้องนำพานไหว้ครู

ผอ.เปรียญ  พรมไธสง เจิมหนังสือ


คณะกรรมการตัดสินพานที่ชนะการประกวด

ครูอัยกรณ์  ปัดสำราญ  มอบรางวัลให้ห้องที่ชนะการประกวด

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

กีฬากลุ่มแคนดง 1 2554

เตรียมงานครับ

ขบวนพาเหรดโรงเรียนบ้านหนองการะโก

ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกีฬากลุ่มแคนดง 1

กรรมการจัดการแข่งขัน
ร่วมงานด้วย

ลีลาหนองการะโก
โรงเรียนบ้านหนองการะโกชนะเลิศรวมกีฬารับถ้วยทอง

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม
วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นประวัติความเป็นมาของวันเด็ก
งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและ นอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้

กิจกรรมงานวันเด็ก


กิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในวันเด็กแห่งชาติ ล้วนมีจุดประสงค์ไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกถิ่นจะมีขนมมากมาย มีคำเชื้อเชิญเพราะ ๆ มีคำอวยพรให้เด็กๆ เป็นวันที่เด็ก ๆ มีสิทธิพิเศษ ถนนทุกสาย เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ หรือร่วมกันทำกิจกรรม ในแต่ละชุมชนเพื่อเด็กๆ จัดบรรยากาศเพื่อเด็ก ๆ เพลงเด็ก ๆ ของขวัญเพื่อเด็ก ๆ ฯลฯ


เพลง "หน้าที่ของเด็ก"
สำหรับเพลง "หน้าที่ของเด็ก" หรือเพลง "เด็กเอ๋ยเด็กดี" นี้ ประพันธ์คำร้องโดย ครูชอุ่ม ปัญจพรรค์ นักเขียนนวนิยายชื่อดังคนหนึ่งของไทย ซึ่งท่านเป็นพี่สาวของครูอาจินต์ ปัญจพรรค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2534

ครูชอุ่ม ได้เล่าถึงที่มาของเพลง "หน้าที่ของเด็ก" ว่า ในอดีต เมื่อ ปี พ.ศ. 2498 ทางสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยหน้าที่ของเด็ก โดยนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็ก ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ได้เชิญชวนให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วมจัดงานวันเด็ก เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

รัฐบาลไทย ซึ่งมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศ ทั้งในระบบโรงเรียนและ นอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ และ ศาสนา

ครูชอุ่ม ปัญจพรรค์ ซึ่งท่านได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติคนหนึ่ง ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้นำเนื้อหาดังกล่าว มาแต่งเป็นกลอนให้คล้องจองกัน และขอให้ครูเอื้อ สุนทรสนานแต่งทำนองให้ จากนั้น ก็ได้มีการนำเพลงนี้ ไปเปิดทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ในวันเด็กแห่งชาติทุกปี จนถึงทุกวันนี้
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน

ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา

สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา
จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

(ซ้ำตั้งแต่ต้นอีกครั้ง)
  คำขวัญวันเด็ก
          คำขวัญวันเด็ก เป็น คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


happyคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีในปีต่าง ๆ


          ในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นคุณค่าความสำคัญ ของเด็กจึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคิด สำหรับเด็ก นายกรัฐมนตรี ในสมัยต่อ ๆ มา จึงได้ถือปฎิบัติสืบต่อมาดังต่อไปนี้

คำขวัญวันเด็ก 2499 - จอมพล ป.พิบูลสงคราม - จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
 
 คำขวัญวันเด็ก 2502 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

 คำขวัญวันเด็ก 2503 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ -  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

 คำขวัญวันเด็ก 2504 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ -  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

 คำขวัญวันเด็ก 2505 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ -  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
 
 คำขวัญวันเด็ก 2506 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ -  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
 
 คำขวัญวันเด็ก 2507 - งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
  
 คำขวัญวันเด็ก 2508 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
 
 คำขวัญวันเด็ก 2509 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี

 คำขวัญวันเด็ก 2510 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย

 คำขวัญวันเด็ก 2511 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง

 คำขวัญวันเด็ก 2512 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

 คำขวัญวันเด็ก 2513 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
 
 คำขวัญวันเด็ก 2514 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

 คำขวัญวันเด็ก 2515 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
 
 คำขวัญวันเด็ก 2516 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

 คำขวัญวันเด็ก 2517 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ - สามัคคีคือพลัง

 คำขวัญวันเด็ก 2518 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ - เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
 
 คำขวัญวันเด็ก 2519 - หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช - เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้

 คำขวัญวันเด็ก 2520 - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
 
 คำขวัญวันเด็ก 2521 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
 
 คำขวัญวันเด็ก 2522 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
 
 คำขวัญวันเด็ก 2523 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

 คำขวัญวันเด็ก 2524 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
 
 คำขวัญวันเด็ก 2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
 
 คำขวัญวันเด็ก 2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
 
 คำขวัญวันเด็ก 2527 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา

 คำขวัญวันเด็ก 2528 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 คำขวัญวันเด็ก 2529 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 คำขวัญวันเด็ก 2530 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 
 คำขวัญวันเด็ก 2531 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 คำขวัญวันเด็ก 2532 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 คำขวัญวันเด็ก 2533 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 
 คำขวัญวันเด็ก 2534 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

 คำขวัญวันเด็ก 2535 - นายอานันท์ ปันยารชุน - สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

 คำขวัญวันเด็ก 2536 - นายชวน หลีกภัย - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
 
 คำขวัญวันเด็ก 2537 - นายชวน หลีกภัย - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
 
 คำขวัญวันเด็ก 2538 - นายชวน หลีกภัย - สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
 
 คำขวัญวันเด็ก 2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา - มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

 คำขวัญวันเด็ก 2540 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ - รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

 คำขวัญวันเด็ก 2541 - นายชวน หลีกภัย ขยัน - ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
 
 คำขวัญวันเด็ก 2542 - นายชวน หลีกภัย ขยัน - ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

 คำขวัญวันเด็ก 2543 - นายชวน หลีกภัย - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

 คำขวัญวันเด็ก 2544 - นายชวน หลีกภัย - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

 คำขวัญวันเด็ก 2545 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

 คำขวัญวันเด็ก 2546 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

 คำขวัญวันเด็ก 2547 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน

 คำขวัญวันเด็ก 2548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร  - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

 คำขวัญวันเด็ก 2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร  - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

 คำขวัญวันเด็ก 2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

 คำขวัญวันเด็ก 2551 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

 คำขวัญวันเด็ก 2552 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

 คำขวัญวันเด็ก 2553 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

 คำขวัญวันเด็ก 2554 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

 คำขวัญวันเด็ก 2555- ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

 คำขวัญวันเด็ก 2556 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

 คำขวัญวันเด็ก 2557 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง